معرفی تیم اجرایی و مدرسین دوره آموزشی تغذیه بالینی پیشرفته

تیم اجرایی دوره

دکتر عبدالرضا نوروزی
Dr Abdolreza Norouzy

متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nutritionist and associate professor of Iran University of Medical Sciences

مسئول برگزاری دوره و رئیس انجمن تغذیه بالینی
Responsible for conducting the course and head of Clinical Nutrition Society

دکتر مریم علی نژاد نامقی
Dr Maryam Alinezhad Namaghi

متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutritionist and assistant professor of Mashhad University of Medical Sciences

دبیر علمی
Academic Secretary

دکتر محمد حسن ابوالحسنی
Dr Mohammad Hasan Abolhasani

متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nutritionist and associate professor of Iran University of Medical Sciences

دبیر اجرایی
Executive Secretary

دکتر عطیه مهدی زاده حکاک
Dr Atiyeh Mahdizadeh Hakak

متخصص تغذیه و رژیم درمانی
Nutritionist and diet therapy specialist

مسئول برگزاری دوره های Life Long Learning  در ایران
Responsible for conducting Life Long Learning courses in Iran

کارشناسان دوره

غزاله پوریاراد
Ghazale Pouriaradd

کارشناس دوره و انجمن تغذیه بالینی
Course Experts and Clinical Nutrition Society

سارا سعیدی
Sara Saeedi

کارشناس دوره و انجمن تغذیه بالینی
Course Experts and Clinical Nutrition Society

مهندس محسن خاتمی
Mohsen Khatami

کارشناس IT
IT Expert

حسن آیتی
Hasan Ayati

کارشناس فنی
Technical Expert

مدرسین دوره

دکتر محسن نعمتی
Dr Mohsen Nematy

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutritionist and professor at Mashhad University of Medical Sciences

دکتر محمد صفریان
Dr Mohammad Safarian

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutritionist and professor at Mashhad University of Medical Sciences

دکتر عبدالرضا نوروزی
Dr Abdolreza Norouzy

متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nutritionist and associate professor of Iran University of Medical Sciences

دکتر حمیدرضا کیانی فر
Dr Hamidreza Kianifar

متخصص گوارش کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ediatric Gastroenterologist And Professor At Mashhad University Of Medical Sciences

دکتر علیرضا صداقت
De Alireza Sedaghat

متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Anesthesiologist and assistant professor of Mashhad University of Medical Sciences

دکتر سید علی جعفری
Dr Seyed Ali Jafari

متخصص گوارش کودکان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Pediatric gastroenterologist and associate professor of Mashhad University of Medical Sciences

دکتر رضا رضوانی
Dr Reza Rezvani

متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutritionist and assistant professor of Mashhad University of Medical Sciences

دکتر مریم علی نژاد نامقی
Dr Maryam Alinezhad Namaghi

متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutritionist and assistant professor of Mashhad University of Medical Sciences

دکتر سعیده طالبی
De Saeedeh Talebi

متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutritionist and assistant professor of Mashhad University of Medical Sciences

دکتر بهاره ایمانی
Dr Bahareh Imani

متخصص کودکان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Pediatrician and assistant professor of Mashhad University of Medical Sciences

دکتر سارا موحد
Dr Sara Movahed

متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nutritionist and assistant professor of Mashhad University of Medical Sciences

دکتر عطیه مهدی زاده حکاک
Dr Atiyeh Mahdizadeh Hakak

متخصص تغذیه و رژیم درمانی
Nutritionist and diet therapy specialist

اسکرول به بالا